• سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شرکت گاز استان بوشهر

نظام مشارکت

نظام مشارکت

نظام مدیریت مشاركتی مبتنی بر دریافت پیشنهادهای كاركنان در خصوص رفع تنگناها و راه‌های توسعه فعالیت سازمان،‌ بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای دریافتی در یك كمیته تخصصی، ارزیابی بهترین پیشنهادها و ایجاد زمینه مساعد برای عملی ساختن آنها و بهره‌مندی كاركنان از مزایای ناشی از اجرای پیشنهادهای مؤثر و مفید می‌باشد. از آنجا كه در نظام مدیریت مشاركتی،‌ كاركنان خود را در اتخاذ تصمیم‌های راهبردی برای ایجاد تحول در سازمان سهیم می‌دانند،‌ همكاری و همدلی بیشتری نسبت به اجرای طرح‌ها و پیشنهادهای پذیرفته شده نشان می‌دهند و از مقاومت در برابر تغییرات و تحولات سازمان پرهیز می‌دارند. بدین وسیله مدیریت با سهولت بیشتری می‌تواند در اجرای طرح‌های جدید، به موفقیت دست یابد.