خدمات پس از فروش

کلیه شهروندان محترم می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز موارد ذیل را به اطلاع واحد امداد شرکت گاز استان از طریق تلفن ۱۹۴ برسانند

زمان مراجعه

مدت زمان لازم

واحد ذیربط

مدارک لازم

موضوع

در طول شبانه روز

45 دقیقه

پست امداد

تماس تلفنی مشترک یا مراجعه حضوری

رفع قطعی گاز

به تناسب تعمیرات مورد نیاز

تعمیر تجهیزات و تاسیسات در اثر دستکاری

یک ساعت

تعمیر تجهیزات

یک ساعت

رفع نشتی گاز


صد ور قبض المثنی

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت هفت الی شانزده

روز چهارشنبه ساعت هفت الی پانزده

واحد مشترکین

صدور قبض و تحویل به مشترک

یکی از قبض‌های قبلی یا شماره اشتراک


 دریافت گزارشات کنتور خوانی حضوری یا تلفنی

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت هفت الی شانزده

روز چهارشنبه ساعت هفت الی پانزده

واحد مشترکین

الف: تماس تلفنی مشترک با واحد مشترکین با شماره تلفن ۳۳۲۳۷۱۲۰ و اعلام شماره اشتراک و کد آدرس و نام مشترک و آخرین کارکرد کنتور

الف: برگه کنتور خوانی صادر شده از سوی کنتور خوان که حاوی شماره اشتراک و کد آدرس می باشد

ب: رقم کنتور قرائت شده از سوی مشترک

واحد مشترکین

ب: مشترک با مراجعه حضوری به اداره گاز برگه تکمیل شده قرائت کنتور را به واحد مشترکین تحویل مینماید


تغییر نام اشتراک گاز

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

تمامی ایام کاری هفته مراجعه به دفاتر پیشخوان

امور مشترکین

الف: تحویل مدارک مورد لزوم به دفاتر پیشخوان

الف: اصل و کپی قولنامه

ب: اصل آخرین قبض پرداخت شده گاز

ج: حضور خود مالک

د: اصل کارت ملی یا شناسنامه مالک

امور مشترکین

ب: ثبت مشخصات مشترک فوق در سیستم مکانیزه امور مشترکین

امور مشترکین

ج: بایگانی مدارک دریافتی بر روی پرونده مشترک


جابجائی انشعابات

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

تمامی ایام کاری هفته مراجعه به دفاتر پیشخوان

تعمیرات شبکه

الف: بازدید از محل علمک و برآورد هزینه

مراجعه و تقاضای کتبی

ب: اعزام گروه تعمیرات جهت انجام کار


قطع موقت جریان گاز به دلیل تغییر سیستم لوله کشی

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

تمامی ایام کاری هفته مراجعه به دفاتر پیشخوان

امور مشترکین

الف: صدور فرم قطع گاز و پرداخت آخرین قبض صادره

تکمیل فرم مربوطه توسط مالک

تمامی ایام کاری هفته مراجعه به دفاتر پیشخوان

امور مشترکین

ب: قطع گاز

تکمیل فرم مربوطه توسط مالک


رفع ابهامات و اشکالات قبوض گاز بهاء

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت هفت الی شانزده

روز چهارشنبه ساعت هفت الی پانزده

واحد مشترکین

الف: مراجعه به واحد مشترکین و راهنمائی و ارائه توضیحات لازم از سوی متصدی مربوطه

الف :قبض + آخرین کارکرد کنتور

ب :قبض + آخرین کارکرد کنتور

واحد مشترکین

ب: مراجعه به واحد مشترکین و تحویل قبض اشکال دار و تحصیح آن در صورت تائید اشکال


تغییر کاربری محل اشتراک

زمان مراجعه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک لازم

تمامی ایام کاری هفته مراجعه به دفاتر پیشخوان

امور مشترکین

الف: ارائه تقاضای کتبی و مدارک مرتبط

الف: تقاضای کتبی

ب: آخرین قبض پرداخت شده اشتراک قبلی به انضمام مدارک مرتبط با کاربری جدید صادره از مراجع ذیصلاح

امور مشترکین

ب: بررسی مدارک 

امور مشترکین

ج: بازدید از محل انجام گرفته در صورت لزوم سپس اقدامات مرحله بعد

امور مشترکین

د: حذف شماره اشتراک قدیم

سیستم مکانیزه امور مشترکین

ه: معرفی به سیستم مکانیزه با شماره اشتراک و تعرفه جدید


وصل مجدد گاز که قبلا به درخواست مشترک قطع شده بود

زمان مراجعه

واحد ذیربط مراحل انجام کار مدارک لازم

روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت هفت الی شانزده

روز چهار‌شنبه ساعت هفت الی پانزده

امور مشترکین

الف: ارائه مدارک مورد نیاز

الف: تکمیل بند مربوط به وصل مجدد طی فرم مربوطه

ب: تائید نقشه‌ها و مدارک محل توسعه یافته یا تغییر یافته توسط سازمان نظام مهندسی

امور مشترکین

ب: صدور فرم تغییر سیستم

امور مشترکین

ج: صدور فرم وصل گاز

پست امداد

د: وصل گاز

امور مشترکین

ه: ثبت کلیه مشخصات تغییر یافته در سیستم مکانیزه

امور مشترکین

و: بایگانی مدارک مربوطه در پرونده مشترک