صفحه اصلی > امور مشترکین > اطلاعات مورد نیاز مشترکین >  راهنمای مشترکین عمده 

راهنمای مشترکین عمده

فهرست:
 • مراحل اشتراک‌پذیری مشترکین عمده
 • هزینه‌های برقراری انشعاب گاز
 • نحوه کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین
 • سایر خدمات پس از فروش
 • خدمات واحد تعمیرات
 • بررسی پیشنهادات و انتقادات متقاضیان/مشترکین/شهروندان
 • هزینه‌های برقراری انشعاب گاز

مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده
 • ارائه تقاضا به واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت گاز همراه با نقشه پلان موقعیت ملک/واحد مورد تقاضا و مشخصات نقاط و مراکز مصرف از سوی اداره گاز مربوطه
 • بررسی درخواست متقاضی از نظر وجود امکانات فنی و برآورد دقیق مصارف مورد نیاز
 • در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی، شرایط عقد قرارداد تعیین گردیده و نامه‌ای با عنوان “ابلاغیه“ که در ان کلیه هزینه‌ها، شامل هزینه اشتراک،‌ هزینه ایستگاه، هزینه خط اختصاصی و سایر هزینه‌های متفرقه مشخص شده است به متقاضی ارسال می‌گردد.
 • پرداخت هزینه‌ها توسط متقاضی و ارائه فیش‌های پرداختی به واحد امور مالی شرکت گاز
 • انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت گاز و متقاضی و ارجاع قرارداد به واحد گازرسانی به صنایع جهت اجرای کار
 • معرفی نماینده فنی شرکت متقاضی به واحد گازرسانی به صنایع جهت ادامه اجرای کار
 • تعیین محل ایستگاه توسط نماینده واحد گازرسانی به صنایع با هماهنگی نماینده فنی مشترک
 • آماده‌سازی محل نصب ایستگاه توسط مشترک با هماهنگی و نظر واحد گازرسانی به صنایع
 • اجرای انشعاب و نصب ایستگاه و تحویل گاز به مشترک
تبصـره۱: ‌مشترک بایــد پس از تعییـن محل نصـب ایستگاه نسبت بــه لـولــه‌کشی شبکه داخلـی محــل (منطبق با قرارداد و استانداردهای شرکت گاز) اقدام نماید کلیه مراحل اجرای کار و تبدیل سوخت تجهیزات بایستی تحت نظارت عالیه واحد گازرسانی به صنایع صورت پذیرد.
تبصره۲: در خصوص انجام مراحل اولیه اشتراک پذیری تا عقد قرارداد لزومی به مراجعه متقاضی به واحد هماهنگی فروش نمی باشد و از طریق اداره گاز موجود در شهرستان مراحل کار انجام خواهد گرفت.
هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده ازتاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷


نحوه کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین
مشترکینی که مصرف آنان از ۱۶۰ مترمکعب تا ۰۰۰/۳۰ متر مکعب می‌باشد ماهانه از دستگاه اندازه‌گیری آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضریب کنتور، مصرف استاندارد آنها محاسبه و برای صدور صورتحساب اقدام خواهد گردید. بدیهی است صورتحساب اینگونه مشترکین نیز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحویل خواهد شد. قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین دارای مصارف بیش از ۰۰۰/۳۰ متر مکعب هر ۱۵ روز یکبار انجام خواهد پذیرفت.


سایر خدمات پس از فروش
کلیه خدمات پس از فروش از جمله:
 • صدور المثنی
 • تسویه حساب
 • اصلاح صورتحساب‌های اشتباه
 • تغییر نام
 • تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرارداد
 • وصول مطالبات 
  مطابق مشترکین جزء در ناحیه/شهرستان مربوطه انجام خواهد گردید.
خدمات واحد تعمیرات
خدماتی از قبیل:
 • رفع قطع گاز
 • رفع نشتی و خرابی تجهیزات
 • سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات ایستگاه
 • کنترل صحت کارکرد دستگاه اندازه‌گیری بصورت دوره‌ای توسط واحد تعمیرات و امداد ناحیه/شهرستان و همچنین واحد اندازه‌گیری و کنترل شرکت گاز استان انجام خواهد گرفت .
هزینه های برقراری انشعاب
الف: مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینههای برقراری انشعاب را دارند.

هزینه‌های برقراری انشعاب (حق اشتراک + هزینه انشعاب + سهم مشترک از خط اختصاصی*) ریال

 • ایستگاه‌های ۶۰ به ۲، ۶۰ به ۶۰، ۲۵۰ به ۲۵۰ و ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰ پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + ۱,۰۰۰,۰۰۰ × ۴۴ + (ظرفیت ایستگاه) × ۱۳۷,۵۰۰

 • ایستگاه‌های ۲۵۰ به ۶۰ و ۲۵۰ به ۱۵ پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۱ + (ظرفیت ایستگاه ) × ۱۳۷۵۰۰   

سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی = (طول خط اختصاصی به متر ) × (قطر خط اختصاصی به اینچ) × ۴۴ × ۱,۰۰۰,۰۰۰

 • ایستگاه‌های ۱۰۰۰ به ۶۰ و ۱۰۰۰ به ۲۵۰ پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۵۵ + (ظرفیت ایستگاه ) × ۱۳۷۵۰۰

 • آبونمان تابث ماهیانه مشترکین عمده (ریال)

ظرفیت ایستگاه × ۱۳۷۵


ب: مشترکینی که متقاضی عدم پرداخت هزینههای برقراری انشعاب میباشند (انشعاب آزاد)

آبونمان ثابت ماهانه (ریال)

(طول خط لوله اختصاصی به متر) × (قطر خط لوله به اینچ) × ۸۸۰ + (ظرفیت ایستگاه ) × (ضریب آبونمان ثابت ماهانه عمده + ۲۲۰۰)

توضیح: در صورت پرداخت هزینه‌های خط اختصاصی توسط مشترک، آبونمان ثابت ماهیانه برابر است با:

(ظرفیت ایستگاه) × (ضریب آبونمان ثابت ماهیانه عمده + ۲۲۰۰)

تبصره: سهم هزینه خط اصلی برای نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ منظور نگردیده است و بطور موردی بررسی و اعلام خواهد شد.


بررسی پیشنهادات و انتقادات مشترک/متقاضیان/شهروندان

کلیه مشترکین/متقاضیان/شهروندان محترم می‌توانند با تماس تلفنی و یا حضوری به ادارات گاز نواحی و شهرستان‌ها مستقیماً پیشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند. در صورت تمایل می‌توانند موارد مورد نظر خود را از طریق سامانه CRM به آدرس crm.boushehrgas.ir ، روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر پیگیری نمایند. بدیهی است این واحد مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام خواهد نمود.
توضیح: در روستا‌ها ساکنین محترم می‌توانند برای رفع موارد ذکر شده به گازبانان آن روستا مراجعه نمایند.