صفحه اصلی > امور مشترکین > اطلاعات مورد نیاز مشترکین > آشنایی با صورت حساب گاز 

آشنایی با صورت حساب گاز

 

نام: در این قسمت نام و نام خانوادگی مشترک یا نام موسسه یا واحد تجاری و...نوشته می شود.

نشانی: آدرس ملک مشترک می باشد.

شماره اشتراک جدید:

 کد شرکت  شماره اشتراک  رقم کنترل
 سه رقم  هفت رقم

 دو رقم

شماره اشتراک قدیم :

 رقم کنترل

 شماره اشتراک

 شهر منطقه

 کد شرکت

 کد

 دو رقم

 هفت رقم

 دو رقم

 دو رقم

 دو رقم 

 

 

 

 

کد پستی: که برای نوشتن کدپستی ملک است .

کد آدرس: کد آدرس ملک یا خط سیر آن در آنجا نوشته می شود .

شماره سریال کنتور: شماره سریال حک شده بر روی بدنه کنتور.

نوع مصرف: با توجه به کد تعرفه های موجود نوع مصرف ر امعین می کند .

شماره پرونده: شماره ای که در ابتدا به مشترک اختصاص داده می شود .

شماره سری: نشان دهنده تعداد صورتحسابهای است که برای مشترک صادر شده است و یک
کد منحصر به فرد .

تعداد واحد : تعداد واحدهای ملک


گروه : کلیه مشترکین خانگی و تجاری گاز با توجه به محدوده جغرافیایی به 3 دسته تقسیم می شوند . گروه 1 و 2 و 3 مربوط به مشترکین جز و گروه 4 و 5 مربوط به مشترکین عمده و فوق عمده می باشد .

ظرفیت : شامل حداکثر گازی می باشد که طی یکساعت از کنتور عبور می نماید .

بخش مربوط به عملیات بانکی: مختص بانک وپشت نویسی های مربوطه می باشد

سایر اطلاعات قبض : رقم وتاریخ پیشین شمارشگر:شامل رقم شماره انداز ثبت شده کنتوردر دوره قبلی کنتور خوانی
می باشد که تاریخ دقیق آن نیز ثبت می گردد .

رقم فعلی شمارشگر: رقم شماره انداز کنتور در دوره اخیر می باشد.

کارکرد: مابه التفاوت رقم فعلی وقبلی است.

مصرف استاندارد: همان کارکرد کنتور برای مشترکین بدون ضریب تراکم می باشد.

آبونمان: مقدار پولی که شرکت ملی گاز به صورت روزانه وثابت براساس ظرفیت کنتور /ایستگاه جهت رفع هزینه های نگهداری از شبکه وتاسیسات از مشترک اخذ می نماید.