صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > ارتباط با دبیرخانه نظام مشارکت 

 ارتباط با دبیرخانه نظام مشارکت و پیشنهادها

   

آدرس: بوشهر، میدان قدس، بلوار رئیسعلی دلواری، شرکت گاز استان بوشهر، طبقه پنجم، دبیرخانه نظام مشارکت و پیشنهادها

شماره تماس: 33334285 - 077

ایمیل: mosharekat@nigc-boushehr.ir