صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > فرایندها و دستورالعمل ها 

فرآیندها و دستور العمل ها

 

 

 
 

آیین نامه نظام مشارکت شرکت ملی گاز ایران

تهیه شده در سال 1387

دانلود فایل

 

فرآیند بررسی پیشنهاد در شرکت گاز استان بوشهر

ویرایش شده در سال 1398

دانلود فایل