صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > معرفی اعضای کمیته مرکزی نظام پیشنهادها 

اعضای کمیته مرکزی نظام پیشنهادها

کمیته مرکزی نظام مشارکت و پیشنهاد ها به ریاست مدیرعامل شرکت بعنوان مدیر ارشد سازمان، و روسا و کارشناسان دیگر واحد های این شرکت به پیشنهاد دبیرخانه نظام مشارکت و تایید مدیر عامل، انتخاب و احکام آنها برای بازه زمانی 3 ساله صادر می گردد. این کمیته با توجه به اختیارات قانونی خود که به موجب آیین نامه شرکت ملی گاز ایران به ایشان داده شده، در راستای رشد و توانمند سازی نیروی انسانی بعنوان کمیته ای راهبری ایفای نقش می نماید.

 

 
رئیس کمیته
دبیر کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته عضو کمیته
مسلم رحمانی باقر پاپری مقدم فرد کامران ترازویی ابراهیم عباسی
محمد رضا بهزادی
مدیر عامل آنالیست نظام مشارکت، بهره وری و تحول اداری رئیس امور مالی و پشتیبانی
رئیس روابط عمومی
رئیس اجرای طرح ها

 

 

عضو کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته
مالک سلیمی آزاد
اکبر حیدر نژاد
بهنام بهشتی مآل
طیبه عبدالهی
بنت الهدی رایزن
واحد مالی
رئیس واحد خدمات فنی و فروش عمده کارشناس واحد برنامه ریزی
مسئول خدمات کارکنان
مشاور امور بانوان

 

   محل خدمت  نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته
 تاریخ عضویت سمت سازمانی
شرکت گاز استان بوشهر مسلم رحمانی رئیس کمیته
1397 مدیرعامل
شرکت گاز استان بوشهر باقر پاپری مقدم فرد
دبیر کمیته
1395 کارمند دفتر مدیرعامل / آنالیست نظام مشارکت، بهره وری و تحول اداری
شرکت گاز استان بوشهر کامران ترازویی عضو کمیته 1395 رئیس امور مالی و پشتیبانی
شرکت گاز استان بوشهر ابراهیم عباسی
عضو کمیته 1395 سرپرست روابط عمومی
شرکت گاز استان بوشهر محمد رضا بهزادی عضو کمیته 1395 رئیس اجرای طرح ها
شرکت گاز استان بوشهر مالک سلیمی آزاد
عضو کمیته 1398 واحد مالی
شرکت گاز استان بوشهر اکبر حیدر نژاد
عضو کمیته 1395 رئیس خدمات فنی و فروش عمده
شرکت گاز استان بوشهر بهنام بهشتی مآل
عضو کمیته 1398 کارشناس برنامه ریزی
شرکت گاز استان بوشهر طیبه عبدالهی
عضو کمیته 1398 مسئول خدمات کارکنان
شرکت گاز استان بوشهر بنت الهدی رایزن عضو کمیته 1395 مشاور امور بانوان