صفحه اصلی > امور مشترکین > فرآيندهاي مرتبط با مشتركين 

فرآيندهاي مرتبط با مشتركين/uploads/nigc-RGB_15535.png


ملاقات با مدیرعامل


خدمات مشترکین


امداد

  فرایند و نحوه ارتباط با دفترمدیر عامل جهت ملاقات عمومی با مدیر شرکت را می توانید در این بخش مطالعه نمایید.

فرایند خدمات مشترکین را می توانید در این بخش مطالعه نمایید.
فرایند فعالیتی امداد گاز را می توانید در این بخش مطالعه نمایید.  

فرایند اشتراك پذيری مشتركين عمده


فرایند اشتراك پذيری مشتركين جزء


  فرایند اشتراك پذيری مشتركين عمده را می توانید در این بخش مطالعه نمایید.
فرایند اشتراك پذيری مشتركين جزء را می توانید در این بخش مطالعه نمایید.