کارگاه آموزشی” ارزیاب خوب ، ارزیابی خوب” با حضور ۴۰ نفر از ارزیابان شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید.

این دوره آموزشی دو روزه با هدف ارتقای شغلی ارزیابان شرکت ، آشنایی با شیوه های نوین ارزیابی پیشنهادها ، آشنایی با نحوه صحیح ارزیابی پیشنهادات و … برگزار شد.

تدریس دوره آموزشی مذکور را مهندس نیازی ، مشاور و مدرس خلاقیت سازمانی برعهده داشته و مباحث گسترده ای پیرامون آشنایی با روند ارزیابی پیشنهادات ارائه نمودند.

در این دوره علاوه بر آشنایی پرسنل با شاخص های اصلی نظام مشارکت ، مفاهیم ومباحث متعددی نیز پیرامون روش های افزایش مشارکت کارکنان ، ارتقاء کیفیت پیشنهادهای ارائه شده و نیز لزوم تسریع در روند بررسی پیشنهادها مطرح شد.

همچنین طی کارگاه آموزشی یادشده  نکات مهمی در زمینه فرایند ارزیابی پیشنهادها بیان و در همین راستا به کلیه ارزیابان حاضر در دوره تاکید گردید که فرآیند ارزیابی در نظام پیشنهادها تنها به منزله قضاوت کردن
نمی باشد بلکه علاوه بر بررسی وضعیت پیشنهادها از جهت همسو بودن آنها با اهداف سازمان ، باید به عواملی نظیرقابلیت اجرایی بودن و نیز داشتن صرفه اقتصادی پیشنهادها توجه نمود.

علاوه بر آن مباحث متعددی نیز در خصوص کمک به پرسنل جهت بهبود و ارتقاء پیشنهاداتشان مطرح گردید تابدین ترتیب  ایشان بتوانند از ایده های خود استفاده بیشتری نموده و شاهد ایجاد انگیزه مضاعف در آنها باشیم.

شایان ذکر است ، به منظور ارتقاء کمی و کیفی پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان و نیز استفاده هرچه بیشتر از ایده ها و نظرات ایشان ، دوره ها و کارگاه های آموزشی عمومی گوناگونی برنامه ریزی گردیده که به تدریج در آینده اجرا خواهد شد.