طی آیینی همزمان با هفته دولت ، گازرسانی به روستاهای والفجر و چاه شیرین در شهرستان دیلم به بهره برداری رسید.
در این آیین که با حضور معاو ن توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیر عامل شرکت گاز ، فرماندار و بخشدار دیلم و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان برگزار گردید ، مشعل گاز مسجدِ قباروستای والفجر روشن شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مدیر عامل این شرکت در حاشیه ی افتتاح گازرسانی به روستای یادشده افزود : به منظور اجرای این طرح ٨میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .
مهندس رحمانی در ادامه بیان داشت : تاکنون ۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان دیلم اجرا شده که از این میزان ١١۵کیلومتر در شهرها و ١۵٧ کیلومتر نیز در روستاهای این شهرستان اجرا شده است.
مهندس رحمانی همچنین تصریح نمود : با گازدار شدن این روستا، ضریب نفوذ گاز شهری در این شهرستان به ١٠٠درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی نیز به ٨٨درصد رسیده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر متذکر شد: تا کنون تعداد ۵٩٨٠ انشعاب نیز در دیلم نصب گردیده که این میزان همچنان افزایش خواهد یافت.
به گفته ی رحمانی، گازرسانی به صنایع این شهرستان نیز با هدف جایگزینی سوخت طبیعی بجای سوخت های فسیلی از جمله دیگر اقدامات مهم در زمینه توسعه گازرستانی در این شهرستان بوده که همزمان با هفته دولت یک واحد صنعتی دیگر در این شهرستان به گاز طبیعی رسید و از این نعمت برخوردار شده است .
رحمانی افزود: برای گاز رسانی به روستاهای والفجر و چاه شیرین این شهرستان و توسعه گازرسانی این شهرستان همچنین گاز رسانی به یک واحد صنعتی اعتبار ۸ میلیارد ریال هزینه شده است .