شرکت گاز استان بوشهر در راستای مسولیت اجتماعی و با هدف ترویج فرهنگ ایمنی گاز برای دومین سال متوالی در این مراسم حضور داشت.