با هدف ارتقاء همکاری های مشترک، تفاهم نامه آموزشی ما بین شرکت گاز و سازمان فنی حرفه ای استان بوشهر منعقد گردید.