مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس مسلم رحمانی با اعلام خبر مذکور افزود: این اقدام با هدف ممیزیِ کلیه فرایندهای سازمان ، شناسایی عدم انطباق های موجود و ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود امور مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه ، در سازمان اجرا می شود.

به گفته‌ی وی این فرایند با حضور ممیزان شرکت TUV INTERCERT در مدت زمان ۲ روز انجام و طی آن عملکردواحدها و بخش های مختلف شرکت به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مهندس رحمانی در ادامه با بیان اینکه با اجرای ممیزی خارجی، ‌در واقع استمرار اجرای سیستم مدیریتی‌کنترل می شود ، خاطرنشان نمود: دریافت گواهینامه  های سیستم مدیریت یکپارچه پایان راه نیست، بلکه آغاز راهی به سوی بهبود مستمر است و در همین راستا شرکت گاز استان بوشهر همزمان با دریافت هر استاندارد خود را ملزم به بهبود مستمر دانسته و در واقع مسیر جدیدی را  در راستای ارتقاء عملکرد و تعالی پیش روی سازمان می گشاید.

وی ، اجرای این ممیزی را فرایندی سیستماتیک ، مستقل و مستند جهت دستیابی به شواهد اجرای مطلوب فرایندها و فعالیت ها و همچنین تعیین میزان تحقق اهداف تعریف شده عنوان نمود.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در همین رابطه اضافه نمود: در راستای استقرار استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه، تاکنون در بخش سیستم مدیریت کیفیت، نظرسنجی از مشتریان ، توانمند سازی نیروی انسانی ، مدیریت انرژی، مدیریت HSE ، تدوین شاخص های عملکردی و ارزیابی آنها ، شناسایی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی ، رسیدگی به شکایات و ….اقدامات قابل توجهی انجام و درهمین رابطه فرصتهای بهبود و نیز ریسک های استراتژیک و فرایندی متعددی شناسایی و مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به توسعه و گرایش روزافزون سازمان ها به استقرارسیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی بیان داشت: منطق استقرار سیستم های مدیریتی یکپارچه به لحاظ ایجاد یکنواختی در فعالیت ها، تمرکز سازمان بر بهبود سیستم ها و استقرار حرفه ای تر سیستم های مدیریت بسیار اثربخش می باشد .

مهندس رحمانی در خاتمه با توجه به ارائه بازخورد مطلوب از سوی گروه ممیزی خارجی در خصوص تعهد پرسنل شرکت گاز استان بوشهر، ایشان را بعنوان سرمایه های اصلی سازمان برشمرده و از کلیه همکاران کوشا و متعهد خود در این زمینه تقدیر و تشکر نمود.