با هدف کسب تقدیرنامه ، شرکت گاز استان بوشهر توسط ارزیابان جایزه تعالی گاز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ؛ این ارزیابی طی جلساتی فشرده با حضور مدیر عامل ؛ مسئولین و کارکنان شرکت در بخش ها و حوزه های عملکردی مختلف انجام و طی‌ آن تمامی اقدام های اجرا شده توسط واحدهای ستادی بررسی و طرح ها و برنامه های شرکت نیز با دقت ارزیابی شد.

در اجرای این ارزیابی که به مدت ۳ روز به طول انجامید ، اقدام ها و پروژه های بهبودِ‌تعریف شده برای هر واحد مطابق با معیارهای ۹ گانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت و فرصت های بهبود استخراج گردید.

در جلسه افتتاحیه‌ای‌که به همین منظورتشکیل شد، مدیر عامل شرکت با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ تعالی همسو با ارتقای فرهنگ سازمانی، ازمدل تعالی سازمانی بعنوان مدلی جامع جهت سنجش عملکرد یادکرده و افزود : این مدل به سازمانها کمک میکند تا ضمن مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود، تفاوتها را شناسایی و با بررسی علل وقوع این تفاوتها ، راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

مهندس رحمانی در ادامه  بیان داشت: شرکت گاز استان بوشهر در راستای تحقق برنامه ها و اهداف ترسیم شده در مسیر تعالی قرار داشته وکلیه فعالیت ها و اقدام های بهبود خود را با سرلوحه قراردادن برنامه استراتژیک شرکت اجرا می نماید که در همین رابطه با تمام توان تلاش می نماید تا به افق چشم انداز ترسیم شده که قرار‌گرفتن در میان
پنج شرکت گاز سرآمد در بین شرکت های گاز استانی تا افق ۱۴۰۴ می باشد ، دست یابد.

پس از جلسه افتتاحیه ، فرایند ارزیابی آغاز و ۴ ارزیاب برتر جایزه مدل تعالی ، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با مدیران ، معاونین وکارکنان، به ارزیابی عملکرد و فعالیت های شرکت گاز استان بوشهر در حوزه های مختلف پرداختند.

در جلسه اختتامیه نیزکه در پایان فرایند ارزیابی برگزار گردید ، ارزیابان ضمن ارائه گزارش خود و اشاره به بخشی از اهداف اصلی جایزه مدل تعالی ، از تلاش و همدلی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در راستای تحقق تعالی سازمانی قدردانی نمودند.