به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، آموزش های مصرف ایمن و بهینه گاز ، در قالب اجرای طرح همیار گاز به دانش آموزان بوشهری ارائه شد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر با بیان خبر مذکور افزود : این آموزش ها مشتمل بر آشنایی با شماره امداد ۱۹۴ جهت تماس در مواقع ضروری ، آشنایی با اقدامات ایمنی در هنگام انتشار بوی گاز در محیط منزل ، آشنایی با نحوه صرفه جویی در مصرف گاز ، آشنایی با اصول کلی ایمنی مصرف گاز و … می باشد.

مهندس ابراهیم عباسی در ادامه اظهار داشت : اجرای طرح همیار گاز با هدف  آموزش اصول ایمنی و فرهنگ سازی در راستای رعایت الگوی مصرف در بین خـانواه ها از طریق دانش آموزان، مدیران و مربیان آموزشی اجرا می شود.

وی ادامه داد : در اجرای این طرح ، کارشناسان امداد ، روابط عمومی و HSE به ارائه مفاهیم آموزشی به کودکان پرداخته و بصورت چهره به چهره و مستقیم مفاهیم مورد نظر را با زبانی کودکانه و در قالب مضامین شعر و نمایش به کودکان آموزش دادند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر یادآور شد : همچنین در پایان مراسم با توزیع بسته ها و اقلام آموزشی به دانش آموزان، اهداف آموزش های تکمیلی مورد نظر در میان خانواده ها دنبال می گردد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر خاطرنشان نمود: امید است با ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز در میان خانواده ها ، شاهد تسهیل در نهادینه شدن آن در سطح جامعه شویم.

 

پیوند مرتبط:

گزارش تصویری/ آموزش های مصرف ایمن و بهینه گاز ، در قالب اجرای طرح همیار گاز به دانش آموزان بوشهری