معرفی و تجلیل از برترین های نظام پیشنهادها در سومین جشنواره نظام پیشنهادات شرکت گاز استان بوشهر-اسفند ۱۳۹۶