کارگاه آموزشی مدیریت پسماند با تاکید بر بحث تفکیک زباله توسط شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، در این کارگاه آموزشی که با همکاری مشترک واحد HSE و آموزش برگزار شد، کلیه نمایندگان HSE نواحی گازرسانی استان حضور داشته و آموزش های لازم را فرا گرفتند.

رئیس HSE شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به این که دوره آموزشی مذکور در راستای انجام ماموریت و رسالت های این واحد مبنی بر حفظ و صیانت از محیط زیست برگزار شده است ، تصریح نمود: کار آموزان در این دوره با الزامات زیست محیطی حوزه فعالیت بهره برداری بصورت تفصیلی آشنا شده و همچنین موضوعات مدیریت پسماندهای تولیدی و نحوه مواجهه با شرایط اضطراریِ ریزش و نشت مرکاپتان را فرا گرفتند.

مهندس بندامیری در همین رابطه ، هدف از برگزاری دوره را افزایش سطح اطلاعات و آگاهی کارکنان در خصوص انواع مواد زائد جامد و نیز مواد شیمیایی مرکاپتان برشمرد.

به گفته ی وی تدریس این دوره آموزشی را آقای مهندس ناصر جمالی ، کارشناس HSE شرکت بر عهده داشتند.

آقای بندامیری در انتها با بیان اینکه امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب میگردد اضافه نمود : تولید انواع پسماند در زندگی انسانها امری اجتناب ناپذیر می باشد که عدم توجه کافی به آن  میتواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد ، از همین رو شرکت گاز استان بوشهر ارائه مستمر آموزش های مرتبط با مدیریت پسماند را همواره در دستور کار قرار می دهد تا بدین ترتیب گامی کوچک در آگاه سازی کارکنان در این زمینه بردارد.