مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای تمامی فعالیت ها و اقدامات جاری این شرکت بر مبنای مدل تعالی و منطق رادار خبر داد و افزود : با انجام اصولی فعالیت ها و تدوین برنامه ها مطابق با مدل تعالی قادر خواهیم بود همواره در مسیر بهبود و پیشرفت قرار بگیریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس مسلم رحمانی در جلسه ای با حضور روسا و دبیران کمیته های تعالی سازمانی این شرکت بیان داشت : مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها محسوب می شوند که بر اساس آن می توان موفقیت هرسازمان را در جنبه ها و ابعاد مخالف بر اساس دیدگاهی جامع و علمی بررسی نمود.

وی در ادامه افزود: در حقیقت از طریق بکارگیری مدل تعالی می توان به زبانی مشترک جهت ارزیابی عملکرد سازمان های مختلف دست یافته و میزان تحقق اهداف آنها را در هریک از شاخص ها و جنبه های عملکردی بررسی نمود.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین بیان داشت: تلاش جهت بهبود و ارتقای کیفیت، یکی از پیش نیازهای موفقیت به شمار می رود که تمامی برنامه ریزی های سازمان با بکارگیری مدل تعالی باید در این مسیر سازماندهی شود.

وی در ادامه اشاره ای نیز به وضعیت فعالیت کمیته های پنج گانه ی سیستم تعالی در این شرکت نموده و افزود :  خوشبختانه در حال حاضر کلیه کمیته ها فعالانه مشغول تدوین کارت اطلاعات رویکردها و نتایج واحد خود بوده و به زودی اظهارنامه تعالی نیز نهایی خواهد شد.

مهندس رحمانی همچنین از تشکیل کارگروه های مختلف در این شرکت خبر داده و افزود :  این کارگروه ها به طور مستمر در حال تشکیل جلسات با حضور مشاور مرتبط بوده که ضمن برگزاری این جلسات نقاط ضعف و قابل بهبود، شناسائی و به دنبال آن برنامه هایی در راستای حرکت به سمت تعالی تعریف می گردد.