مدیر‌عامل  شرکت گاز استان بوشهر از انعقاد قرارداد پژوهشی “بررسی عملکرد مکانیکی لوله کامپوزیت در معرض بار قائم و میزان انعطاف‌پذیری آن ” میان شرکت گاز استان بوشهر و دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس مسلم رحمانی هدف از اجرای این پروژه پژوهشی را بررسی عملکرد لوله کامپوزیت تحت بار قائم و میزان انعطاف‌پذیری آن عنوان نمود.

وی بیان داشت: با توجه به توسعه فناوری لوله های کامپوزیت در حوزه‌های مختلف و استفاده از این لوله ها در خطوط تغذیه گاز کشور، بررسی رفتار مکانیکی لوله در بارگذاری فشار قائم، به عنوان یکی از بارهای اصلی اعمالی به خطوط لوله گاز ضروری می‌باشد چرا که لوله‌های کامپوزیت مدفون، بواسطه بارهای ناشی از شرایط نصب و عملکرد خود، بیضوی شکل می‌شوند که این امر بر روی میزان جریان سیالِ عبوری تاثیر منفی دارد و می تواند منجر به پدیده جدایش لوله‌ها گردد.

مدیر‌عامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه کرد: در این پروژه پژوهشی ، کامپوزیت تحت بار قائم به صورت آزمایشگاهی بررسی و سپس  از طریق مدلسازی ، شرایط آزمون دقیقا شبیه‌سازی می شود تا تاثیر عوامل مختلف بر روی رفتار لوله و بالاخص جدایش بین لایه‌ای مورد بررسی واقع ‌شود.

به گفته ی مهندس رحمانی ، در آخرین مرحله ی اجرای پروژه ی یادشده ، فرآیند مدلسازی آزمون تعیین استحکامِ بلند مدت لوله ، توسعه داده می‌شود و بر اساس نتایج آزمایشگاهی، مدلِ توسعه داده شده ارزیابی و تصحیح می‌گردد تا بدین ترتیب از عملکرد لوله و انعطاف پذیری مناسب آن در برابر بار ناشی از دفن به صورت بلند مدت در مراحل اولیه ی طراحیِ ساختار لوله اطمینان حاصل ‌گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اینکه این شرکت در حال حاضر بعنوان قطب استفاده از لوله های کامپوزیت در کشور به شمار می رود ،اظهار امیدواری کرد: با انجام پروژه ی یادشده و دست یابی به نتایج آن ، گام مهمی در اجرای طرح استفاده از لوله‌های کامپوزیتی بجای لوله های فلزی در صنعت گازرسانی کشور برداشته شود.

وی افزود: دانشگاه تهران به عنوان مجری پروژه متعهد شده است ظرف مدت زمان ۲۴ ماه پروژه را به اتمام برساند.

مهندس رحمانی ، اعتبار ریالی اختصاص یافته جهت اجرای این پروژه را ۱۳۵ میلیون تومان عنوان نمود.