هفتادمین شماره خبرنامه داخلی نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر، “همسا” منتشر شد.