بر پیکر عالمِ  وجود جان آمد         صد شکر که امتحان به پایان آمد
   از لطف خداوند خلیلُ الرّحمن          یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد
عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است
در این روز، اسماعیل وجود خود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم
قربانى کنیم تا سبکبال شویم.

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر شما مبارک باد.