مسئول آموزش شرکت گازاستان بوشهر از برگزاری جلسه شورای آموزش این شرکت خبر داد.

آقای علوی تبار ضمن اعلام خبر مذکور افزود : این نشست با حضور مدیر عامل محترم و کلیه اعضاء ، به منظور بررسی عملکرد آموزشی شرکت در سال گذشته و نیز تعیین سیاست های آموزشی پیش رو برگزار شد.

وی اضافه نمود : در همین راستا و طی نشست مذکور، موارد متعددی به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از تعامل نظر و همفکری میان اعضاء تصمیماتی اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ گردید.

به گفته ی وی ، یکی از مهمترین تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، بررسی چالش ها و مسائل آموزشی پیش رو بود که در همین رابطه مقرر شد از این پس جلسات مستمر و متعددی با حضور اعضاء برگزار و این چالش ها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مسئول آموزش شرکت گازاستان بوشهرتصریح نمود : در این نشست همچنین علاوه بر تصمیم گیری در خصوص تجهیز
کارگاه های آموزشیِ دو ناحیه ی عالیشهر و کنگان ، مقرر گردید به منظور تجهیز کارگاه های سازمان فنی و حرفه ای استان نیز ، ضمن انجام رایزنی های لازم ، دو تن از کارشناسان شرکت گاز استان بوشهر از شرکت گاز استان البرز بعنوان استان پایلوت در زمینه تجهیز کارگاه ها بازدیدی بعمل آورده و گزارشی در این خصوص ارائه نمایند تا بدین ترتیب تجهیزات مورد نیاز به منظور برگزاری مطلوب دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت به صورت امانی در اختیار سازمان فنی و حرفه ای قرار گیرد.

وی بیان داشت : در ادامه ی این جلسه مصوب شد، به منظور استفاده ی هرچه بیشتر همکاران از مطالب آموزشی ، با همکاری واحد IT درایوی مشترک ایجاد و فایل های آموزشی از قبیل فیلم ها ، جزوات ، دستورالعمل ها و … در این درایو بارگذاری شود.

به گفته ی مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر در این جلسه همچنین مقرر شد طرح و نقشه ی اجرایی پیشنهادی جهت تبدیل سالن کنفرانس ناحیه گاز بوشهر به کارگاه آموزشی جهت برگزاری دوره های نرم افزار کامپیوتر و زبان انگلیسی تهیه و جهت تایید در اختیار مدیر عامل محترم قرار گیرد.

آقای علوی تبار در خاتمه بیان داشت : الزام به شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با سمت های سازمانی ویژه کارکنان رسمی ، برگزاری جلسات آموزشی مدل EFQM  در نواحی تابعه ، اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی ویژه ی کارکنان  و … از جمله دیگر مواردی بود که در جلسه ی شورای آموزش شرکت گاز استان بوشهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.