نخستین جلسه ی روسای امور شرکت گاز استان بوشهر در سال ۹۷ با حضور مهندس رحمانی  ، مدیر عامل جدید این شرکت ، کلیه روسای واحدهای ستادی و نیز روسای  نواحی ده گانه استان برگزار گردید.

در جلسه مذکور که به منظور ارائه عملکرد هریک از واحدهای ستادی در سال گذشته و نیز بررسی اهداف و برنامه های ایشان در سال جدید برگزار شد ، کلیه روسا ضمن تشریح کامل برنامه های خود به ارائه پیشنهاداتشان در راستای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده پرداختند.

مدیر عامل جدید شرکت در این نشست ضمن قدردانی از تلاش و سختکوشی کلیه کارکنان شرکت گاز استان بوشهر بویژه مدیر عامل سابق این مجموعه ، خواستار تداوم روند موجود و تحقق اهداف متعالی سازمان در قالب یک برنامه ریزی استراتژیک و مدون شدد.

مهندس مسلم رحمانی در همین رابطه با اشاره به اهمیت تدوین یک برنامه ریزی زمانبند مطابق با استراتژی های سازمان به منظور انجام مطلوب وظایف و مسئولیت های محوله ، بر توجه جدی هریک از روسا و کارکنان واحدهای مختلف به این امرمهم تاکید نمود.

وی در همین رابطه مهم ترین نقش برنامه ریزی را تمرکز فعالیت ها بر جهت گیری کلی سازمان به منظور تحقق چشم اندازها عنوان نمود و افزود : ضرورت برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف پیش رو یک واقعیت انکارناپذیر است که به ما کمک می کند ضمن شناسایی امکانات و محدودیت ها ، بهترین روش در راستای وصول اهدافمان را طراحی نماییم.

به گفته مهندس رحمانی برنامه ریزی اثر بخش ، فرآیندی است زمانبند که نباید اجازه داد بدون تفکر وسیع و ارزیابی همه جانبه ی شرایط تدوین گردد که در همین رابطه برآنیم تا ضمن تعامل نظر و همفکری با همکاران خود ، تمام تلاشمان را به منظور اتخاذ بهترین برنامه و نقشه راه بکار ببندیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در ادامه با تاکید بر حفظ ارزش های سازمانی تصریح نمود : تعهّد ، اخلاق مداری ، صداقت و تکریم ارباب رجوع از جمله مهم ترین مولفه های ارزش سازمانی می باشند که باید در جهت استقرار و اجرای مطلوب آنها اهتمام کامل ورزید چرا که تحقق این امر ، مهم ترین عامل در  تعالی و پیشرفت سازمان محسوب می شود.