دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث به مدت سه روز با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره ، روسای امور ، روسای نواحی و کارشناسان حوزه HSE  در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد.

این دوره اموزشی با هدف ریشه یابی حوادث ، بررسی علل بوجود آورنده آنها و در نتیجه پیشگیری از حوادث احتمالی مشابه برگزار گردید.

در همین رابطه و طی برگزاری این دوره آموزشی فراگیران با فرایند تحقیق ، تجزیه و تحلیل حوادث و تکنیک های آن آشنا شدند.

از سرفصل های مهم این دوره آموزشی می توان به چهارچوب وساختار تحلیل و بررسی رویدادها و حوادث، بررسی مدل های تجزیه و تحلیل حوادث ، شناسایی علل ریشه ای حادثه و ارائه راهکار، چگونگی تهیه گزارش حوادث مهم و اصلی، تدوین گزارش نهایی و پایان بازرسی حادثه و ارزیابی آموخته ها بر اساس بررسی یک حادثه اشاره نمود.

تدریس این دوره ی آموزشی را آقای بهزاد خلیلی ، رئیس HSE شرکت گاز استان سمنان بر عهده داشتند.