با تلاش شرکت گاز استان بوشهر ، سمینار آموزشی مدیریت تعارض و اختلاف های خانوادگی ویژه کارکنان و خانواده های ایشان برگزار شد

این سمینار آموزشی با هدف ارتقاء سطح توانمندی کارکنان و خانواده هایشان جهت مدیریت مناسب تعارضات در محیط خانواده و در نتیجه داشتن زندگی خانوادگی بهتر برگزار گردید.

برهمین اساس در این سمینارمباحث مختلفی آموزش داده شد که از جمله مهمترین آنها می توان به  روشهای حل تعارضات و مدیریت ارتباط والدین با فرزندان اشاره نمود.

تدریس این دوره آموزشی را جناب آقای دکتر ایزدی ، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده اشتند.

به گفته مدرس این دوره ،مدیریت مهارتهای حل تعارض در زندگی  فرد را قادر می سازد تا مسئولیتها و نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست ها و انتظارات و مشکلات به شـکل مـؤثرتری رو به رو شود.

دکتر ایزدی همچنین تصریح نمود : از بین بردن کامل تعارضات مستلزم اتخاذ راهکارهای اصولی می باشد که در این زمینه از طریق پیشگیری و مهارکردن ، می توان بسیاری ازاختلافات و مشکلات خانوادگی را  از میان برداشت.