دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر در زمینه اجرای فعالیت های آموزشی و فرهنگی این شرکت از توزیع کتاب های آموزشی مرتبط با نظام پیشنهادها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس باقر پاپری مقدم فرد در این رابطه افزود : با هدف ارتقاء دانش کارکنان در خصوص نظام پیشنهادها ، ایده یابی و تفکر خلاق ، کتابی با عنوان ” چگونه یک پیشنهاد دهنده حرفه ای باشیم؟” در سطح شرکت توزیع گردید.

وی  در تشریح جزییات این کتاب بیان داشت  : کتاب مذکور به قلم مهندس علی نیازی مشوری و بر  اساس رویکرد “خود توانمند سازی در ایده یابی و پیشنهاد دهی با دانش تفکر و خلاقیت ” تالیف گردیده است.

به گفته دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر ، بیان شیوا و سهولت در فهم مطالب این کتاب از جمله عوامل مهمی است که در زمینه انتقال مطالب آموزشی مورد نظر موثر می باشد و بر همین اساس می توان از آن به عنوان منبع مناسبی جهت آشنایی کارکنان با بخش های مختلف فرایند پیشنهاد دهی استفاده نمود.

وی اضافه نمود : این کتاب از سه فصل مشتمل بر عناوینی نظیر گذری بر نظام پیشنهادها ، مفاهیم پایه تفکر ،ایده یابی و خلاقیت و روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاددهی تشکیل گردیده که در هریک از فصول یاد شده با اشاره به موضوعات و مثال هایی کاربردی سعی در انتقال مناسب مفاهیم به کارکنان شده است.

دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر از استقبال کتاب یادشده در میان کارکنان مجموعه شرکت قدردانی نموده و اظهار امیدواری کرد با افزایش دانش و ارتقاء اطلاعات کارکنان ، شاهد گسترش روزافزون فرهنگ مشارکت در سازمان و بهره گیری از نتایج ارزشمند آن باشیم.