شرکت گاز استان بوشهر موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات (ISO10002)  و پایش و اندازه گیری رضایت مشتری (ISO10004 : 2012) گردید.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر در ارتباط با کسب گواهینامه های یاد شده اظهار داشت: این شرکت به منظور بهبود کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشترکین  و لزوم رعایت حقوق آنان ، با توجه به پیاده سازی زیرساخت های لازم جهت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشترکین، توانست گواهینامه اجرای این دو استاندارد را بر اساس ممیزی انجام شده توسط شرکت TUV INTERCERT ، دریافت نماید .

مهندس عباسی اضافه نمود : در راستای کسب و استقرار استانداردهای یادشده ،کلیه مستندات واحد روابط عمومی  اعم از خط مشی مدیریت، روش‌های اجرایی، استانداردها، دستورالعمل‌های کاری، پروژه های پژوهشی نظرسنجی از مشترکین ، اقدامات اصلاحی ارائه شده و … به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، استقرار این استانداردها را عاملی مهم در راستای خودارزیابی و سنجش اقدامات انجام شده به منظور شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط بهبود عنوان نمود.

وی همچنین اظهار داشت:  امیدواریم با استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتری، با حرکتی پرشتاب تر در مسیر خدمت رسانی به مشترکین هم استانی گام برداریم.

مهندس عباسی در خاتمه ضمن قدردانی از حمایت های مدیر عامل محترم و نیز همکاران خود در واحد روابط عمومی به دلیل موفقیت در اخذ گواهینامه های یادشده ،از همکاری ، همدلی و پویایی موجود در این واحد ابراز خرسندی نمود.