جلسه هم اندیشی کمیته نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر با حضور رئیس، دبیر و سایر اعضاء این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، این نشست با هدف بررسی عملکرد کمیته نظام مشارکت ، ارزیابی اقدامات جاری و نیز بررسی روند فعالیت کمیته های همیاری برگزار گردید.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در همین رابطه ضمن قدردانی از حجم گسترده فعالیت های اجرا شده توسط کمیته نظام مشارکت این شرکت ، از راه اندازی کمیته های همیاری حمایت کرده و اظهار داشت : بی شک با راه اندازی این کمیته ها طی سالجاری شاهد گسترش فعالیت های نظام مشارکت و تکاپوی هرچه بیشتر کارکنان جهت ارتقاء کمی و کیفی پیشنهادها خواهیم بود .

مهندس غلامعباس حسینی همچنین با اشاره به اهمیت نقش آموزش در جهت آشنایی هرچه بیشتر پرسنل با روند عارضه یابی و چگونگی ارائه پیشنهاداتی موثر، بر تداوم ارائه آموزش های تخصصی به دبیران کمیته های همیاری و نیز کلیه کارکنان تاکید نمود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تشویق کارکنان به انجام و ارائه محورهای پژوهشی، تصریح نمود : در راستای ارتقاء و بهبود عملکرد نظام مشارکت و نیز رفع کاستی های موجود ، اقدام به تعریف چندین محور پژوهشی مرتبط با نظام پیشنهادها نموده و در این زمینه از کلیه طرح ها و همچنین پایان نامه پژوهشی همکاران حمایت خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه دبیر نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر نیز به ارائه عملکرد کمیته های همیاری این شرکت طی ۶ ماهه نخست سالجاری پرداخته و اظهار داشت : خوشبختانه با فعالیت این کمیته ها شاهد سامان بخشی هرچه بیشتر فعالیت های نظام مشارکت بوده و همچنین از طریق برگزاری مستمر جلسات تخصصی و مجزا با هریک از کمیته ها نسبت به توانمند سازی دبیران جهت ارتقاء و بهبود فعالیت ها اقدام نموده ایم.

مهندس باقر پاپری مقدم در ادامه از افزایش سرانه مشارکت کارکنان شرکت گاز استان بوشهر خبر داد و در این رابطه ضمن قدردانی از همفکری و حمایت های موثر مدیرعامل محترم ، افزود : بی شک اشاعه ی فرهنگ مدیریت مشارکتی در هر سازمانی می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه و اشتیاق در پرسنل جهت مشارکت هرچه بیشتر به منظور تعالی و ارتقاء آن سازمان گردد.

وی در خاتمه اشاره ای نیز به برنامه های متعدد و اثربخش کمیته  نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر نموده و افزود : ان شاا… به تدریج و طی ماه های آتی خبرهای بیشتری در زمینه ارتقاء وبهبود فعالیت های نظام مشارکت و پیشنهادها به اطلاع عموم پرسنل رسانده خواهد شد.