• سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شرکت گاز استان بوشهر

ثبت و پیگیری شکایات


ما بر این باوریم که بیان شکایات و انتقادات راهی است برای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و عملکرد شرکت گاز استان بوشهر و آماده دریافت نظرات پیشنهادی شما برای ارتقاء سطح کیفی می‌باشیم.