• سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شرکت گاز استان بوشهر

اعضاء و شرح وظایف واحد تکریم

به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع کمیته ای متشکل از روسا و کارشناسان این شرکت تشکیل شده و امور مربوط به مسائل مشترکان و کارکنان (به عنوان ارباب رجوع داخلی سازمان) در حوزه حقوق شهروندی را پیگیری می کند.

اعضاء

عبدالمحید جلال نژاد

رئیس کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

ابراهیم عباسی

دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

سعید عباسی

رئیس حراست

کامران ترازویی

اعضاء کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

محسن اسماعیلی

اعضاء کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

بهنام بهشتی مآل

ارزیاب

مهدی اشعری

بازرس