شرکت گاز استان بوشهر
سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل