شرکت گاز استان بوشهر
اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال